Avståndskarta - klasser, DM NSBF 2019 - 2019-03-02
  HRDRHBDBHCDCHLBDLBHIDI
10
13
16
E
21
50
60

= 12,12 m.
= 18,18 m.